Việt Nam đứng thứ 16 trên thế giới về đa dạng sinh học với 5117 loài thảo dược đã được ghi nhận, trong số đó có nhiều loài đặc hữu chỉ Việt Nam mới có. Lịch sử khai thác thảo dược của Việt  Nam đã có gần 4000 năm. Đó là kho tàng quý giá mà cha ông đã gìn giữ và trao truyền.

Việc chắt lọc giá trị thiên nhiên, kinh nghiệm sử dụng thảo dược đòi hỏi sự kết tinh của khoa học hiện đại và năng lực kinh doanh, và đây chính là điểm khác biệt mà Dược liệu và Sức khỏe xây dựng với mục tiêu là trở thành động lực cho các dự án dược liệu của Việt Nam phát triển.

Hợp tác Phát triển

Thành tựu của các bạn là sự nghiệp của chúng tôi

TOP